top of page
Web-Header-2022a.jpg
Petricek.jpg

Maja Petriček

 

diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine, a četiri godine kasnije položila je pravosudni ispit. Karijeru započinje u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija na poslovima pripreme projekata reforme pravosuđa. U Odjelu za pravne poslove GRAWE Hrvatska d.d. zapošljava se 2005., a 2016. je promaknuta u voditeljicu Grupe za pravo osiguranja. U svibnju ove godine preuzima funkciju voditeljice Odjela za obradu i likvidaciju šteta. Dugogodišnjim radom u GRAWE Hrvatska d.d. stekla je iskustvo u  obavljanju pravnih poslova iz različitih područja, s naglaskom na pravo osiguranja. Sudjelovala je u projektima izrade novih i prilagodbe postojećih proizvoda osiguranja, digitalizacije poslovnih procesa, implementacije propisa, pripreme materijala za edukacije distributera osiguranja i nizu drugih aktivnosti. Obavlja funkciju ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Članica je više radnih skupina i komisija pri Hrvatskom uredu za osiguranje u okviru kojih je aktivno sudjelovala u implementaciji Direktive o distribuciji osiguranja u odredbe Zakona o osiguranju kao i izradi prijedloga izmjena Zakona o obveznim odnosima.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page