top of page
Header HDO 2023.jpg
Maric.jpg

Ljiljana Marić nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu za osiguranje Helios osiguranje d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1997. obnaša funkcije na rukovodećim pozicijama kao izvršna direktorica odjela i direktorica sektora prodaje i sektora životnih osiguranja u Allianz Zagreb d.d., a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. rukovodila je odjelom zdravstvenog osiguranja. Gđa. Marić zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFAi) od 2010. godine, a od studenog 2018. godine rukovodi Sektorom za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa kao Direktorica Sektora. Tijekom rada u HANFA-i gđa. Marić bila je zadužena za projekt implementacije Solventnosti II, primjenu IDD Direktive, internu koordinaciju za rad s EIOPA-om i Europskom komisijom, sudjelovala je kao stručnjak u radu Vijeća Europske unije te sudjelovala u Twinning projektima, radnim skupinama za izradu zakona posebice Zakona o osiguranju, a trenutno radi i na pripremi tržišta osiguranja na primjenu novog računovodstvenog standarda IFRS 17. Ovlaštena je interna revizorica i posjeduje certifikat funkcije usklađenosti s propisima – compliance officer.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page