top of page
Header HDO 2023.jpg
Pecigos.jpg

Lidija Pecigoš Višnjić diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i poslijediplomski studij aktuarske matematike, nakon čega 2006. godine postaje licencirani aktuar. Dodatno se školovala na University of Salzburg iz područja financija i aktuaristike. Trenutno je zaposlena u Croatia osiguranju d.d. i obnaša funkciju direktora za poslove reosiguranja i upravljanja portfeljem. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2020 godine obnaša funkciju predsjednice HAD-a.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page